Privacyverklaring  Fanatenrit Zundert

Fanatenrit Zundert hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
In deze privacyverklaring geven we op een heldere en transparante manier informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Fanatenrit Zundert houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy verklaring.
– Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
– Geen persoonsgegevens doorgeven aan derden, tenzij strikt nodig voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben getroffen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd zijn.

Fanatenrit Zundert
Achterste Schaapsdijk 1
4882 NC Zundert
fanatenritzundert@gmail.com

Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor gegevensverwerking voor het CBS.