LEES VOOR HET INSCHRIJVEN EERST HET REGELEMENT!

   1. Deelnemers/-sters aan een door de Fanatenrit Zundert georganiseerde rit of activiteit dienen zich bewust te zijn van het feit dat deelname hieraan zowel voor hem/haar als derden, inclusief bezoekers, publiek enz. evenals voor zijn/haar goederen en/of goederen van derden, risico’s voor schade/letselschade/zaakschade en de gevolgschade daaronder begrepen inhoudt. De deelnemer neemt deze risico’s nadrukkelijk voor zijn rekening.
   2. De rit wordt verreden op voor iedereen toegankelijke openbare wegen en uit hoofde daarvan dienen alle wettelijke vastgestelde verkeersregels door de deelnemers/-ster in acht te worden genomen.
   3. Het bestuur, de Fanatenrit Zundert, de organisatie, sponsors en medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die de deelnemer in verband met het activiteit lijdt of door zijn/haar toedoen of nalatenaan derden toebrengt.
   4. De deelnemer verklaart dat hij/zij noch de organisatie en/of hun medewerkers, noch de in de door hen ontvangen brieven/e-mails genoemde personen aansprakelijk zal stellen of houden voor enige door hem/haar geleden schade, materieel of immaterieel, letselschade daaronder begrepen.
   5. Ingeval de deelnemer een voertuig onder beheer heeft welke niet zijn eigendom is,verklaart hij/zij, dat de eigenaar van het voertuig waarmee wordt deelgenomen akkoord is met deelname van het voertuig aan dit activiteit en zich bewust is van alle risico’s, die hieruit kunnen voortvloeien. Ook verklaart de deelnemer dat uitsluitend hij/zij zelf het voertuig zal besturen en, indien niet hij/zij het voertuig bestuurt, alle risico’s van een eventuele andere bestuurder aanvaardt als de zijne/hare .
   6. Deelnemers/-sters is het verboden om onder invloed van drank, drugs of reactievermogen beïnvloedende medicijnen deel te nemen als bestuurder aan deze rit(ten). Mocht bij een ongeval sprake zijn van drank, drugs of reactievermogen beïnvloedende medicijnen zal alle schade worden verhaald op de persoon die bovenstaande middelen heeft gebruikt en betrokken is bij een ongeval.
   7. Het voertuig waarmee wordt deelgenomen moet zijn aangemeld bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW), toegelaten zijn op de openbare weg door de RDW en moet minimaal WA-verzekerd zijn. Onder dit reglement vallen ook alle bijbehorende activiteiten tijdens dit activiteit. De deelnemer/-ster erkent, dat op dit reglement uitsluitend het Nederlands recht van toepassing is.
   8. Deelnemer/-ster moet in het bezit zijn van de nodige wettelijk vereiste documenten om het betreffende voertuig te mogen besturen.
   9. Deelnemer/-ster dient ten allen tijde alle aanwijzingen, gegeven door de organisatie, medewerkers en vrijwilligers (herkenbaar aan de gele hesjes) onmiddellijk op te volgen.

Het is helaas niet meer mogelijk om in te schrijven.